PTSA Family Fair

BU 223392; 
Sat 09/09/2017 - 10:00 am to 4:00 pm
Setup 8:30 am | Breakdown 5:30 pm
Setup
PTSA Family Fair
Breakdown
 
8:00am
9:00am
10:00am
11:00am
12:00pm
1:00pm
2:00pm
3:00pm
4:00pm
5:00pm
6:00pm